No.30

シートタイプ品番ロールタイプ品番
No.3040(30cm×40cm)1000枚入りNo.3050(50cm×500m)
No.3044(34cm×44cm)1000枚入りNo.3070(70cm×500m)
No.3045(40cm×50cm)1000枚入りNo.3090(90cm×500m)
No.3056(50cm×60cm)1000枚入り
No.3057(50cm×70cm)1000枚入り
No.3067(60cm×70cm)1000枚入り
No.40

シートタイプ品番ロールタイプ品番
No.4040(30cm×40cm)1000枚入りNo.4050(50cm×500m)
No.4044(34cm×44cm)1000枚入りNo.4070(70cm×500m)
No.4045(40cm×50cm)1000枚入りNo.4090(90cm×500m)
No.4056(50cm×60cm)1000枚入り
No.4057(50cm×70cm)1000枚入り
No.4067(60cm×70cm)1000枚入り
No.50

ロールタイプ品番
No.5050(50cm×500m)
No.5070(70cm×500m)
No.5090(90cm×500m)
No.5012(90cm×500m)
copyright © 2002, takaramoto corporation